Tips on international studies

While reviewing my past work on this topic, I am sharing some notes posted on my page SBI-training.com some time ago. Discipline: International Studies & Global Governance.  Type of Degree /Diploma: DAS, pre-MBA, IOMBA, EMBA, DBA, Ph.D. Recommended Courses for International Business, click here. Key Concepts: Development Studies, Public Governance, Comparative environmental frameworks, Geo- andContinue reading “Tips on international studies”

SBI Training Solution for Vietnamese

SBI Training Solutions là một công ty có đăng ký trụ sở tại Singapore do TS. Anh Thơ Andres, chuyên gia về đào tạo đa ngôn ngữ và đa văn hóa sáng lập cùng với sự hợp tác của TS. Hoàng Văn Hoàn, chuyên gia đa ngôn ngữ về kinh tế và các chính sáchContinue reading “SBI Training Solution for Vietnamese”

%d bloggers like this: